Новини


Съобщение

Дата : 11.01.2018

Във връзка с изпълнение на проект ПОДПОМАГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ГЪЛЪБНИК, ОУ „ИВАН ВАЗОВ”, С. ИЗВОР И СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ДРЕН, ОБЛАСТ РАДОМИР по договор № BG05M2OP001-3.002-0045, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, ОУ ,,Христо Ботев”, с. Гълъбник, общ. Радомир в качеството си на Бенефициент по проекта ще извърши директно възлагане на изпълнението на следните услуги и доставки по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП:  

  • Услуги по информация и публичност;
  • Услуги по организиране и провеждане на мероприятия;
  • Доставка на оборудване и обзавеждане;
  • Предоставяне на застраховки на целевите групи;
  • Доставка на интернет

Заинтересованите потенциални изпълнители могат да получат детайлна информация до 17.01.2018 г. на телефон 0888 231 378, лице за контакт: Таня Михайлова, Ръководител на проекта.


Стартира изпълнението на проект ПОДПОМАГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ГЪЛЪБНИК, ОУ „ИВАН ВАЗОВ”, С. ИЗВОР И СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ДРЕН, ОБЛАСТ РАДОМИР

Дата : 05.12.2017

На 30 октомври  2017 стартира изпълнението на проект ПОДПОМАГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ГЪЛЪБНИК, ОУ „ИВАН ВАЗОВ”, С. ИЗВОР И СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ДРЕН, ОБЛАСТ РАДОМИР, договор № BG05M2OP001-3.002-0045, по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ , финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бенефициент по проекта е Основно училище ,,Христо Ботев”, с. Гълъбник, общ. Радомир.

Партньори по проекта са - Сдружение "Форум за граждански идеи", ОУ „Иван Вазов”, с. Извор, общ. Радомир  и СОУ "Христо Ботев", с. Дрен, общ. Радомир.

Основната цел на проектното предложение е да подпомогне учениците произхождащи от етническите малцинства (роми), да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация. Конкретната цел на проекта е да идентифицира проблемите и потребностите на целевата група, към която е насочен, като неговата реализация осигури интеркултурно образование, взаимодействие между образователна, семейна и институционалната среда, както и нови възможности за физическо, социално и личностно развитие на учениците.

Проектът е с продължителност 18 месеца. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 354 948,00 лв.1 2 3„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."