Новини


Покана за публично събитие по проект “ПОДПОМАГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ГЪЛЪБНИК, ОУ „ИВАН ВАЗОВ”, С. ИЗВОР И СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ДРЕН, ОБЩИНА РАДОМИР”

Дата : 09.03.2018

Основно училище ,,Христо Ботев”, с. Гълъбник има удоволствието да покани всички  заинтересовани страни на  представянето на проект:

 

“ПОДПОМАГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА

УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”,

С. ГЪЛЪБНИК, ОУ „ИВАН ВАЗОВ”, С. ИЗВОР И СУ „ХРИСТО

БОТЕВ”, С. ДРЕН, ОБЩИНА РАДОМИР”,

договор № BG05M2OP001-3.002-0045.

 

Проектът се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 “ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА  ЗАКРИЛА“ и в него са включени три училища в партньорство с община Радомир.

 

Представянето ще се проведе

на  15.03.2018г. от 15.00 часа

в сградата на Младежкия дом, гр. Радомир

На представянето ще имате възможност да се запознаете с основните

цели и дейности на проекта.

За нас присъствието Ви е важно не само целесъобразно!

Очакваме Ви! 


Съобщение

Дата : 11.01.2018

Във връзка с изпълнение на проект ПОДПОМАГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ГЪЛЪБНИК, ОУ „ИВАН ВАЗОВ”, С. ИЗВОР И СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ДРЕН, ОБЛАСТ РАДОМИР по договор № BG05M2OP001-3.002-0045, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, ОУ ,,Христо Ботев”, с. Гълъбник, общ. Радомир в качеството си на Бенефициент по проекта ще извърши директно възлагане на изпълнението на следните услуги и доставки по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП:  

  • Услуги по информация и публичност;
  • Услуги по организиране и провеждане на мероприятия;
  • Доставка на оборудване и обзавеждане;
  • Предоставяне на застраховки на целевите групи;
  • Доставка на интернет

Заинтересованите потенциални изпълнители могат да получат детайлна информация до 17.01.2018 г. на телефон 0888 231 378, лице за контакт: Таня Михайлова, Ръководител на проекта.1 2 3„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."