Новини


Обява за позиция Психолог

Дата : 27.04.2018

Във връзка с изпълнението на дейности по Проект  “Подпомагане на образователната интеграция на учениците от ромски произход в ОУ „Христо Ботев“  с. Гълъбник, ОУ „Иван Вазов“ с. Извор и СОУ „Христо Ботев“ с. Дрен, област  Радомир“, договор №  BG05M2OP001-3.002-0045 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „Христо Ботев“  с. Гълъбник в качеството си на бенефициент обявява подбор за длъжност  Психолог.

              Основни функции:

 • Изпълнява указанията на Ръководителя на бенефициента и Ръководителя на проекта;
 • Работи с лица от целевата група /деца от маргинализирани групи/;
 • Работи  на място с деца от трите училища партньори по проекта.
 • Спазва стриктно графика за провеждане на часовете с лицата от целевата група;
 • Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността;
 • Изработва оценки за възможностите на лицата от целевата група;
 • Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;
 • Идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;
 • При необходимост сформира групи с идентифицирани общи проблеми;
 • Работи индивидуално и групово с лицата от целевата група;
 • Води необходимата документация и отчетност;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование: Висше - бакалавър, магистър;
 2. Специалност: Психология;
 3. Професионален опит: минимум 7 година трудов стаж по специалността или сродна длъжност;
 4. Опит в работата с деца и деца от маргинализирани групи;
 5. Опит в работата по проекти.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Документи доказващи образование /дипломи/;
 • Документи доказващи опит /трудови книжки, референции и др./;
 • Документи доказващи опит по проекти /референции и др./.

Кандидатите могат да подават документи до 30.04.2018 г. – 17.00 часа в деловодството на ОУ „Христо Ботев“, находящо се на адрес: с. Гълъбник, община Радомир, област Перник.


Процедура за подбор с предмет „Доставка на материали и консумативи по обособени позиции“

Дата : 11.04.2018

Във връзка с изпълнението на дейности по Проект  “Подпомагане на образователната интеграция на учениците от ромски произход в ОУ „Христо Ботев“  с. Гълъбник, ОУ „Иван Вазов“ с. Извор и СОУ „Христо Ботев“ с. Дрен, област  Радомир“, договор №  BG05M2OP001-3.002-0045 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „Христо Ботев“  с. Гълъбник в качеството си на бенефициент обявява  процедура за подбор с предмет:

 „Доставка на материали и консумативи по обособени позиции“разделена на позиции както следва:

Позиция I - Доставка на учебници, учебни помагала, материали и консумативи;

Позиция II – Доставка на литература за библиотеките на ОУ „Христо Ботев“, с. Гълъбник, ОУ „Иван Вазов“, с Извор и ОУ „Христо Ботев“, с Дрен, община Радомир, област Перник

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003638
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гълъбник
Прогнозна стойност: 60333.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192700
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-19 16:00:00
За повече информация посетете -  https://sop.bg/%20ou-gylybnik.com-374/ 


1 2 3„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."