За нас

В този раздел ще намерите информация за Сдружение "Форум за граждански идеи", неговите инициативи и областите, в които сдружението развива своята дейност.

Представен е екипът на сдружението с кратки биографични данни за всеки един от членовете на проектния екип.„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."