Календар

2014 г.

23/10/2014 г. подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: "Малките граждани: демокрация за деца от 5 до 7 г.";

2015 г.

10/03/2015 г. Официално представяне на проект "Малките граждани: демокрация за деца от 5 до 7 г.";

12/03/2015 г. Стартиране на заниманията по проекта; медийно отразяване;

15/04/2015 г. Първи междинен отчет по проекта;

15/10/2015 г. Втори междинен отчет по проекта;

2016 г.

29/02/2016 г. Заключително събитие за приключване на проекта и представяне на резултатите от него пред родители, учители и други заинтересовани страни; 

08/03/2016 г. Специално тържество за децата от целевата група по проекта;

24/03/2016 г. Финален описателен и финансов отчет по проекта;

2017 г.

30/10/2017 г.  Подписан договор по проект ПОДПОМАГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В  ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  С. ГЪЛЪБНИК, ОУ „ИВАН ВАЗОВ”,  С. ИЗВОР И СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ДРЕН,
ОБЩИНА РАДОМИР,  договор  № BG05M2OP001-3.002-0045;

2018 г.

15/03/2018 г.  Официално представяне на проект ПОДПОМАГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В  ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  С. ГЪЛЪБНИК, ОУ „ИВАН ВАЗОВ”,  С. ИЗВОР И СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ДРЕН, 
ОБЩИНА РАДОМИР,  договор  № BG05M2OP001-3.002-0045;„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."