Контакти

Светла Желева, Управител на Сдружение "Форум за граждански идеи";

Таня Михайлова, Управител на Сдружение "Форум за граждански идеи",

Адрес на Сдружение "Форум за граждански идеи":

гр. София, ул. "Света Марина" № 46, ет. 6, офис 22;

телефон за контакт: +359 887 2329 08; +359 888 2313 78;

Вашето име
Телефон
E-mail адрес
Съобщение


„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."