За Сдружението

 

        Сдружение "Форум за граждански идеи" е създадено с основна цел подкрепа и практическа реализация на идеи и проекти,

имащи отношение към формирането и развитието на "гражданската култура" в българското общество.

        Дейността на сдружението цели изследване и споделяне на добри практики и идеи с сферата на социалната интеграция и личностна реализация, образованието, изкуството и културата.

        Екипът ни има за цел да развива гражданското общество у нас като подкрепя предприемчиви граждански идеи, свързани с утвърждаването на демократичните ценности и различни форми на гражданско участие в обществения живот и управлението на страната.„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."