Дейност

Дейността на Сдружение "Форум за граждански идеи" е свързана с реализацията на проекти, в следните области:

  • Развитие на гражданите и гражданското общество посредством споделянето на добри практики и идеи в сферата на обществените отношения , социалната интеграция и личностна реализация, здравеопазването, науката, образованието, технологиите, екологията и околната среда, изкуството и културата, чрез осигуряване на информация, обучения, организиране на събития и други;
  • Утвърждаване и развитие на гражданското общество чрез повишаване на информираността за правата на гражданите, включително на европейските граждани; 
  • Развитие на професионални умения, знания и капацитет и осъществяване на дейности за развитие и усъвършенстване на социалния, административния, финансовия, информационния, ресурсния мениджмънт;
  • Повишаване капацитета на неправителствени организации и развитие на благоприятстваща среда за работа на неправитепетвения сектор;
  • Извършване на научни изследвания и разработки в различни области на науката и техниката с цел развитие на гражданското общество и неговото благосъстояние чрез образователно и научно развитие, иновации, трансфер на технологии;
  • Разработване и използване на механизми за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения и провеждане на консултации на местно, национално и европейско ниво;
  • Повишаване на приноса на гражданите и неправитеnетвените организации към формулиране на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво;


„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."