Екип

Екипът ни е опитен и млад:

Светла Желева, управител на  сдружението и ръководител на проект "Малките граждани: Демокрация за деца от 5 до 7 г."

Завършила политология в СУ "Св.Климент Охридски" с богат опит в управлението на проекти, експерт в областта на обществените поръчки и с интересен опит в соферата на социологическите проучвания. Разработва проекти по опертивните програми на ЕС, Норвежки финансов механизъм и други донорски програми.  

Таня Михайлова, управител на  сдружението и координатор на проект "Малките граждани: Демокрация за деца от 5 до 7 г."

Експерт по управление на проекти и програми. Диплома от СУ "Св. Климент Охридски" по социална педагогика и мениджмънт. Притежава сертификати от Американски университет в България по Управление на проекти и програми. Има над десет години опит като Мениджър "Проекти" и Директор направление " Управление на проекти и програми" в мултинационални компании и неправителствени организации. Опитен преподавател, демонстрирал познанията си в Американски университет в България. 

Дария Яхимовска, счетоводител на проект "Малките граждани: демокрация за деца от 5 до 7 г."

Ваня Иванова, експерт "Връзки с обществеността" по проект "Малките граждани: демокрация за деца от 5 до 7 г.", завършила физика и журналистика в СУ "Св. Климент Охридски".

Иванка Михайлова, експерт Педагог по проект "Малките граждани: демокрация за деца от 5 до 7 г.", главен учител в 32 ОДЗ "Българче", район Люлин с дългогодишен опит в заниманията с деца.

Василия Христева, експерт Психолог по проект "Малките граждани: демокрация за деца от 5 до 7 г.".

Маргарита Бакрачева, експерт Психолог по проект "Малките граждани: демокрация за деца от 5 до 7 г.", с богат опит в приложната и детска психология.„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."