Цели на проекта

         Живеем в динамична реалност, в която освен всичко друго, ставаме ежедневни свидетели на прояви на агресия, насилие, нетолернтно отношение към различните, вандализъм, нездрав национализъм и ксенофобски настроения, като нерядко участници в тях са деца и младежи.

      Ние от Сдружение "Форум за граждански идеи" определяме тези прояви като нездрави и неуспешни стратегии за справяне и личностна реализация. Един от начините за справяне според нас е чрез изграждане на ценностна система у подрастващите основана на толерантност, зачитане и приемане на различните, съпричестност и солидарност.

        Целта на проект "Малките граждани: демокрация за деца от 5 до 7 г." е да запознае деца в предучилищни подготвителни групи с основни ценности на съвременната демокрация по достъпен, интерактивен и забавен начин. Да създаде основа за формирането на "малките граждани" в дух на толерантност, приемане и уважение на другия, да изгради у тях позитивно отношение към света и да им даде познания за многообразието на човешките отношения. Да създадем у тях умението да съчетават личната изява и развитие с екипната работа, да не поставят предварително етикети и да бягат от стереотипи и предразсъдъци.

      Проектът ще постигне своите цели чрез провеждане на интерактивни занимания по темата, групирани в пет модула: (1) Модул "Аз и другите: колко всички си приличаме и колко сме различни"; (2) Модул "Танцуваме заедно"; (3) Модул "Всички обичаме вкусните неща"; (4) Модул "Празнуваме заедно"; (5) Модул "Кой ни управлява: за демокрацията по детски". „Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."