Дейности

Изпълнението на проект "Малките граждани: демокрация за деца от 5 до 7 г." предвижда изпълнението на следните дейности:

  • Разработване на обучителни програми, презентационни материали, игрови сценарии от квалифицирани експерти в областта на педагогиката и детската психология в пет направления: Аз и другите: колко всички си приличаме и колко сме различни; Празнуваме заедно; Всички обичаме вкусните неща; Танцуваме заедно; Кой ни управлява: за демокрацията по детски;
  • Провеждане на заниманията;
  • Посещения на български държавни институции;
  • Организиране на изложби на направеното от децата по проекта: детски рисунки; колажи, приготвени ястия, представяне на танци; 
  • Дейности по публичност и визуализация по проекта;
  • Дейности по управление на проекта;


„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."